Al onze merken
Toon merken:
5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NANO VITAAL WEBSHOP

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Nano Vitaal VOF, handelend onder de naam Nano Vitaal Webshop (hierna: Nano Vitaal Webshop) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24388706 en zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: http://www.nanovitaal.com

 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

 

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Nano Vitaal Webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Nano Vitaal Webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Nano Vitaal Webshop zijn vrijblijvend en Nano Vitaal Webshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.7.

 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Nano Vitaal Webshop. Nano Vitaal Webshop is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Nano Vitaal Webshop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

2.3 Een aantal van de producten wordt aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

 

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

3.2 Bij bestellingen met een afleveradres in Nederland met een bedrag lager dan negenenveertig(49,50) euro en vijftig cent worden vijf (5) euro verzendkosten in rekening gebracht. Bij bestellingen met een afleveradres in België met een bedrag lager dan honderdvijftig (150) euro worden vijftien (15) euro verzendkosten in rekening gebracht. Bij bestellingen met een afleveradres in Duitsland met een bedrag lager dan honderdvijftig (150) euro worden vijftien (15) euro verzendkosten in rekening gebracht. Bij bestellingen met een afleveradres in Groot-Brittannië met een bedrag lager dan honderdvijftig (150) euro worden vijftien (15) euro verzendkosten in rekening gebracht. Bij bestellingen met een afleveradres in Frankrijk met een bedrag lager dan honderdvijftig (150) euro worden vijftien (15) euro verzendkosten in rekening gebracht. Bij bestellingen met een afleveradres in Tsjechië met een bedrag lager dan honderdtachtig (180) euro worden achttien (18) euro verzendkosten in rekening gebracht. Bij bestellingen met een afleveradres in de Verenigde Staten met een bedrag lager dan honderdvijftig (150) euro worden vijftien (15) euro verzendkosten in rekening gebracht. Bij bestellingen met een afleveradres in Chili met een bedrag lager dan tweehonderd (200) euro worden twintig (20) euro verzendkosten in rekening gebracht. Bij levering onder rembours worden altijd vier (4) euro extra aan rembourskosten in rekening gebracht.

 

3.3 Betaling dient direct te geschieden zonder korting of compensatie met één van de betaalmethoden die op de website van Nano Vitaal Webshop worden geboden. Bij bestellingen in Nederland moet de betaling binnen 14 dagen op rekening van Nano Vitaal Webshop zijn ontvangen. Bij bestellingen vanuit het buitenland moet de betaling binnen 21 dagen op rekening van Nano Vitaal Webshop zijn ontvangen.

 

3.4 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Nano Vitaal Webshop.

 

3.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Nano Vitaal Webshop bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Nano Vitaal Webshop zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Nano Vitaal Webshop om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

 

3.6 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Nano Vitaal Webshop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

3.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Nano Vitaal Webshop.

 

 

Artikel 4. Levering
4.1 Enkel nadat het verschuldigde bedrag op rekening van Nano Vitaal Webshop is ontvangen gaat Nano Vitaal Webshop tot levering over. Levering door Nano Vitaal Webshop vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na betaling, tenzij door Nano Vitaal Webshop anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na betaling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan Nano Vitaal Webshop. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

 

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

 

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Nano Vitaal Webshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

 

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Nano Vitaal Webshop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

6.2 Nano Vitaal Webshop garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na levering schriftelijk en gemotiveerd aan Nano Vitaal Webshop te melden.

 

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Nano Vitaal Webshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

 

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Nano Vitaal Webshop te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product ongeopend en onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken. Door Nano Vitaal Webshop terzake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

 

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Nano Vitaal Webshop, dan wel tussen Nano Vitaal Webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Nano Vitaal Webshop, is Nano Vitaal Webshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Nano Vitaal Webshop.

 

 

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Nano Vitaal Webshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Nano Vitaal Webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Nano Vitaal Webshop kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

 

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Nano Vitaal Webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is Nano Vitaal Webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Nano Vitaal Webshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

 

10.2 Wanneer door Nano Vitaal Webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Nano Vitaal Webshop deze Voorwaarden soepel toepast.

 

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Nano Vitaal Webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Nano Vitaal Webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

10.4 Nano Vitaal Webshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op het gebruik van de website www.nanovitaal.com en op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Dordrecht in Nederland.

 

 

Nano Vitaal Webshop

Statenplein 65

3311 NH Dordrecht 

 

Tel. 0031 (0)78 648 92 59
Fax. 0031 (0)78 648 93 95
Web www.nanovitaal.com
Mail info@nanovitaal.com
KvK 24388706
Btw NL033059081B01

 

 

Bankrekening Nederland

 

ABN AMRO 24.01.29.857
Bic  ABNANL2A
Iban NL39ABNA0240129857
Webdesign: Markant Automatisering Services